ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Въведение

АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД е дружество, учредено по правото на Република България, с ЕИК 201274344, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Република България, държава членка на ЕС.

АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД оценява Вашата поверителност. Отдадени сме на съхраняване на поверителността на данните на нашите абонати, служители и посетители на нашия уебсайт.

Тази Политика за поверителност е изготвена с цел да разясни как ние събираме, използваме, защитаваме и разкриваме информация и лични данни при използване на уебсайта на АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД.

Дейностите на АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД касаещи защита на личните Ви данни са съобразени и разработени в съответствие с приложимото право в областта на защитата на личните данни и информационната сигурност. В случай че имате въпроси относно Вашата лична информация или каквито и да е запитвания в тази връзка, не се колебайте да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния електронен адрес: privacy@iptelecom.bg


2. Какви лични данни събираме?

Съгласно Общият регламент за защита на данните (член 4, пар.1), означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Понятието лични данни може да включва очевидни идентификатори като имена, но също включва Вашият идентификационен номер, електронни идентификатори и/ или един или повече признаци - физически, психически, генетични, ментални, икономически, културни или социални.

„Специални категории лични данни“ включва данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Всеки път, когато посетите нашия уебсайт, разглеждате отделните страници или изтегляте съдържание на Вашия компютър, ние научаваме коя страница сте посетили и кое съдържание сте изтеглили. Това обаче не се измерва на индивидуална основа измерва, а само в съвкупност.

В случаите при които ни изпращате имейл или искате да Ви отговорим по имейл, научаваме Вашия имейл адрес и информацията, която сте включили в запитването Ви.

Получаваме допълнителна информация от и за Вас, когато комуникирате с нас, свържете се с нашия отдел за помощ на потребителите или отговорите на проучване.

При абониране за нашите VoIP услуги, събираме:

 • Имена, ЕГН или дата на раждане, електронен адрес, адрес и/ или телефонен номер – при регистрация;
 • Данни за плащане като номер на банкова сметка, кредитна и/ или дебитна карта (последните 4 цифри) – при плащане;
 • IP адрес и адрес на бисквитки;
 • Копие на паспорт или лична карта, образец на почерк, спесимен, снимка – в случаите при които приложимото право го изисква или разрешава;
 • Трафични данни, както следва:
  • при услуга за гласови съобщения:
   • телефонният номер на викащия и данни за идентифициране на крайния ползвател;
   • набран номер (викан телефонен номер) и в случаите на допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към които е маршрутизирано повикването, и данни за идентифициране на крайния ползвател;
   • дата и час на началото и края на връзката;
   • видът на използваната услуга за гласови съобщения;
   • при фиксирана услуга за гласови съобщения - за викащия и викания телефонен номер; при услуга за гласови съобщения, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа - за викащ и викан телефонен номер; международен идентификатор на викащия мобилен краен ползвател - страна по договор по чл. 227 от Закона за електронните съобщения (IMSI); международен идентификатор на викания мобилен краен ползвател - страна по договор по чл. 227 (IMSI); международен идентификатор на викащото мобилно крайно устройство (IMEI); международен идентификатор на виканото мобилно крайно устройство (IMEI); в случай на предплатени услуги - дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение - идентификатор на клетката, от което е активирана услугата и за идентифициране на крайния ползвател;
  • при интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония:
   • идентификатор, определен за крайния ползвател, идентификатор на крайния ползвател и телефонен номер, определени за всяко съобщение, влизащо в обществената телефонна мрежа, данни за идентифициране на крайния ползвател, за когото са определени IP адрес, идентификатор на крайния ползвател или телефонен номер в момента на връзката;
   • идентификатор на крайния ползвател или телефонен номер на получателя/ите на интернет телефонно повикване, данни за идентифициране на крайния ползвател и идентификатор на получателя, за когото е предназначено съобщението;
   • дата и час на влизане и излизане в/от услугата интернет достъп, основаващи се на определена часова зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на услугата интернет достъп, и идентификатора на крайния ползвател, дата и час на влизане и излизане в/от услугата електронна поща по интернет или интернет телефония, основаващи се на определена часова зона;
   • използваната интернет услуга при електронна поща по интернет или интернет телефония;
   • викащият телефонен номер за комутируем достъп, цифрова абонатна линия (DSL) или друга крайна точка на инициатора на връзката.
  • административни адреси на клетки на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, от които е генерирано или в които е терминирано повикване.
 • Данни за местоположение, ако е необходимо.

3. Цели и правни основания на събирането и/ или обработването на лични данни

Събираме и обработваме личните Ви данни на едно от следните правни основания:

 • Съгласие: физическо лице е предоставило ясно и безусловно съгласие за обработване на неговите лични данни за конкретна цел;
 • Договор: обработването е необходимо за целите на изпълнение на договор с физическо лице или дружество или защото са предприети стъпки за сключване на такъв договор;
 • Правно задължение: обработването е необходимо за спазване на закона (без договорни задължения);
 • Легитимни интереси: обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на дружеството.

Целите на обработване на Вашите лични данни са:

 • сключване, изпълнение или прекратяване на договор;
 • за целите на обаждане и реализиране на връзка;
 • установяване местоположение в случай на спешни повиквания;
 • установяване, локализиране и елиминиране на софтуерни грешки в електронните съобщителни услуги;
 • установяване и проследяване на обезпокоителни обаждания по искане на засегнат краен ползвател, налагащо действия от наша страна;
 • защита на правата и интересите на АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД. във вр. с предоставените услуги, използването на уебсайта и защита срещу правни претенции на трети лица;
 • изпълнение на правно задължение съгласно приложимото право;
 • директен маркетинг.

Използваме обобщена статистическа информация за да разберем колко души са посещавали уебсайта и кои секции на уебсайта са посещавани най-често. Това ни помага да научим кои видове информация са най-популярни, с оглед подобряване на уебсайта и осигуряване по-лесната достъпност на съответната информация. Съхраняваме статистическа информация за броя на посетителите, но не съхраняваме конкретна информация за Вас в тази връзка.

Във връзка с личните данни, които получаваме от Вашите имейли, бихме могли фа използваме имейл адреса Ви за отговаряне на ваши запитвания или коментари и да съхраняваме комуникацията и отговора ни с оглед последваща комуникация. Не предоставяме електронния Ви адрес на други лица.

Може да оттеглите Вашето съгласие по всяко време и без да плащате каквито и да е такси. Повече информация ще откриете в секция „Какви са Вашите права“ и „Контакти“.


4. Разкриваме ли Ваши лични данни?

Може да разкрием Ваши лични данни или информация с други лица за търговските цели на АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД, в степента, в която е разрешено или изисквано от приложимото законодателство, включително:

 • ако това е необходимо с оглед спазване на закон, съдебен процес или друга регулативна рамка;
 • на държавни органи или други трети лица по силата на съдебно или административно разпореждане;
 • при наличие на друго законосъобразно изискване спрямо АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД;
 • по наша преценка ако сме уверени, че разкриването на лични данни е необходимо за предотвратяване на щети или загуби или във връзка с разследване на подозирана незаконна дейност;
 • за защита легитимните интереси на лице;
 • за разследване нарушения на потребителски договор или други правни разпоредби, приложими за услугите;
 • за защита на нашето имущество, услуги и права;
 • за улесняване покупка или продажба на АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД изцяло или отчасти или на неговата дейност;
 • за подпомагане оценка или анализ на риска и предотвратяване на измами срещу нас, други крайни ползватели или измами, касаещи нашия уебсайт или услуги, включително измама, която касае нашите търговски партньори или други физически лица и търговци;
 • за извършване на одит и действия по привеждане в съответствие дейността ни със законодателство или стандарти.

Можем да разкрием Ваша лична информация с дружества от групата ни, включително държави извън Европейския съюз, с оглед гарантиране спазване изискванията на потребителите, както и за наши търговски цели, например водене на вътрешна документация, счетоводство и спазване на нормативни изисквания.


5. Защо съхраняваме лични данни?

Съхраняваме лични данни в идентифицируем формат за най-краткия период от време, необходим за изпълнение на законови или регулаторни задължения и за нашите търговски цели.

Можем да съхраняваме лични данни за по-дълъг период от време, отколкото се изисква от приложимия закон, ако това е в наш легитимен интерес и не е забранено от закона.

Трафичните данни се съхраняват само в продължение на шест месеца или за период, определен в приложимото законодателство.

Бисквитките, които използваме, имат определен срок на валидност; ако не посетите нашия сайт в рамките на този срок, бисквитките се деактивират автоматично и запазените данни се изтриват.


6. Международен трансфер.

Операциите ни се поддържат от мрежа от компютри, сървъри, базирани на облак и друга инфраструктура и информационни технологии, включително, но не само, от доставчици на услуги от трети страни.

Нашите партньори може да са установени в юрисдикции, различни от вашата и извън Европейското икономическо пространство. Тези държави не винаги осигуряват еквивалентно ниво на защита на личните данни. Предприели сме конкретни стъпки в съответствие със законодателството за защита на данните в ЕИП, за да защитим Вашите лични данни.


7. Какви са Вашите права?

Правата Ви в съответствие с Общия регламент на защита на данните са следните:

 • Право на достъп - имате право на потвърждение дали обработваме или не Вашите лични данни и, ако ги обработваме, право на достъп до съответните лични данни, както и на определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработката, категориите лични данни и получателите на лични данни. При условие че не се засягат правата и свободите на други лица, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни.
 • Право на коригиране - имате право да поискате да бъдат коригирани всички неточни лични данни за Вас и, като се вземат предвид целите на обработката, както да бъдат попълнени всички непълни лични данни за вас.
 • Право на изтриване – При определени условия имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни. Тези условия са следните:
  • личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин; оттегляте съгласието си за обработване въз основа на съгласие; възражение срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на данните; обработването е за целите на директния маркетинг; личните данни са били незаконно обработени. Съществуват обаче изключения от правото на изтриване. Общите изключения включват случаите, когато обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на правно задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването - При определени условия имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Тези условия са следните:
  • оспорвате точността на личните данни; обработката е незаконосъобразна, но Вие се противопоставяте на изтриването; вече не се нуждаем от личните данни за целите на нашата обработка, но Вие се нуждаете от личните данни за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; и сте възразили срещу обработката в очакване на проверка на това възражение.
 • Право на възражение срещу обработването - имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, но само доколкото правното основание за обработването е, че то е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; или за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще спрем да обработваме личната Ви информация, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката е за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на преносимост – имате право да получите личните данни, които сте предоставили на АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД в структуриран и машинно четим формат. Също така имате правото да поискате да предадем тези данни директно на друг администратор. Правото на преносимост на данни се прилага само когато:
  • Основанието за обработване на тези данни е съгласие или изпълнение на договор, както и при извършване на обработването по автоматизиран начин.
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган – в случай че считате, че обработването на личните Ви данни нарушава законодателството в областта на защитата на личните данни, имате право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни. Можете да направите това в държава членка на ЕС, в която се намира обичайното Ви пребивавате, работното Ви място или мястото на предполагаемото нарушение.
 • Право на оттегляне на съгласие – в случаите при които правното основание за обработване е съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето.

8. Могат ли деца да използват нашите услуги?

Уебсайтът е предназначен за потребители, които са навършили пълнолетие в страната, от която имат достъп до сайта. Ние не събираме умишлено лична информация от малолетни лица под 14-годишна възраст или непълнолетно под 18-годишна възраст и ако получим такава информация, ще я изтрием незабавно.


9. Обработваме ли специални категории лични данни?

АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, данни относно здравето или данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице.

АЙПИ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД би могло да обработва биометрични данни – снимки, образец от почерк или спесимен, за целите на идентификацията на потребител, в случай че приложимото право го изисква и само до степента, необходима за съблюдаване на приложимия закон или при наличие на изрично съгласие от крайния ползвател за обработването на тези видове лични данни, освен в случаите, при които правото на ЕС или националното законодателство не урежда изрична недопустимост на такъв вид обработване, основано на съгласие.


10. Как защитаваме Вашите лични данни?

Внедрили сме технически, физически и административни мерки за сигурност, предназначени да осигурят разумна защита на Вашите лични данни срещу загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване и промяна. Мерките за сигурност включват защитни програми, криптиране на данни, физически контрол на достъпа и контрол за разрешаване на достъп до информация.

Не носим отговорност за защитата на лични данни, които споделяме с трета страна въз основа на връзка с акаунт, която сте упълномощили.


11. Какво друго следва да знаете?

При решение за изменение на тази Политика за поверителност, ще Ви информираме чрез публикуването й на уебсайта. Измененията се считат в сила от датата, на която е публикувана.


12. Данни за контакт

Можете да се свържете с нас по всякакви въпроси относно тази Политика за поверителност и допълнителни известия или относно начина, по който обработваме личните Ви данни.

Не се колебайте да се свържете с нас, в случай че искате да упражните своите права, както са посочени по-горе.

Може да се свържете с длъжностното ни лице по защита на данните на: privacy@iptelecom.bg

или на адрес: офис 211, ул. Васил Левски 16, 8000 Бургас, България


13. Право на жалба до надзорен орган.

Имате право на жалба до надзорен орган по защита на личните данни в държава членка на ЕС, в която се намира обичайното Ви пребивавате, работното Ви място или мястото на предполагаемото нарушение. Може да подадете жалба или сигнал винаги, когато считате, че обработването на личните Ви данни не е в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни или приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Надзорният орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, уебсайт https://www.cpdp.bg/.


14. Изменение в Политиката

Може да изменяме настоящата Политика при изменение на начина на обработване на личните Ви данни или с цел съблюдаване приложимото законодателство.

Всички изменения ще бъдат публикувани на уебсайта www.iptelecom.bg.