Параметри за качество на фиксирана гласова услуга за 2021 г.


Услуга Параметър Измерване Мерна единица
Фиксирана гласова услуга Процент на жалбите относно коректност на сметките (Bill correctness complaints) Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0 %
Фиксирана гласова услуга Процент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период За национални повиквания 0,5 %
За международни повиквания 0,3 %
Фиксирана гласова услуга Време за установяване на връзка (Call set up time) Средното време при национално избиране 1 секунда
Средното време при международно избиране 3 секунди
Фиксирана услуга Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality) Фактор за оценка на преноса на глас – R фактор 92
Фиксирана гласова услуга Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services) Средно време за отговор 16 секунди
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек 80 %
Фиксирана гласова услуга Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период 0,4 %